Jak wygląda egzamin dający uprawnienia tłumacza przysięgłego?

pompa cieplna powietrze woda

Jako, że praca tłumacza przysięgłego, jest funkcją zaufania publicznego, sprawdzanie czy kandydat spełnia wszelkie wymogi, jak i sam egzamin, przeprowadzany jest w instytucjach państwowych.

Tłumacz przysięgły Bydgoszcz to odpowiedzialny zawód

W tej chwili, aby zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu, należy zwrócić się pisemnie na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Organizacyjny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 33. Po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji tłumacza przysięgłego, Przewodniczący Komisji, powiadamia kandydatów o dacie egzaminu, nie później niż 21 dni przed ustalonym terminem. Wtedy należy na konto ministerstwa wpłacić kwotę 800 zł. z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego” i możemy przystępować do egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części. Ustnej i pisemnej.

tłumacz przysięgły BydgoszczPodczas części pisemnej, kandydaci mają cztery godziny na tłumaczenie czterech tekstów, zarówno z języka polskiego na język obcy, jak i odwrotnie. Po zdaniu części pisemnej, po minimum 7 dniach, kandydaci są dopuszczani do egzaminu ustnego, w którym również mamy do przetłumaczenia teksty zarówno na język polski, jak i z języka polskiego. Całość egzaminu nadzorowana jest przez 3-5 członków komisji, w której skład wchodzą ludzie, wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy na temat języka; nauczyciele akademicy, członkowie organizacji zrzeszających ludzi wykonujących tłumaczenia przysięgłe, jak i ludzie wskazani przez Ministra Sprawiedliwości. Oczywiście jeżeli chcemy, na przykład zająć się językiem angielskim, w komisji zasiada tłumacz przysięgły Bydgoszcz angielskiego. Całość komisji to jedenastu członków, a ich kadencja trwa cztery lata. Po zdaniu egzaminu i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość zostania tłumaczem przysięgłym, kandydat dostaje odpowiedni dyplom, składa przysięgę, a minister sprawiedliwości zamawia na koszt tłumacza pieczęć zawierającą wszystkie dane potrzebne tłumaczowi do sygnowania dokumentów. W przypadku niezdania egzaminu, można podejść do niego po raz kolejny, ale nie wcześniej niż po upływie roku.